Stadgar

Antagna den 6 oktober 1981. Reviderade den 23 februari 2005.

§ 1
Föreningens namn är Svenska Kreditföreningen i Stockholm.

§ 2
Föreningen har till uppgift att befrämja kännedom om och utveckling av näringslivets kredithantering samt att för medlemmarna bereda tillfällen till tankeutbyte, referat, föredrag och information.

I syfte att möjliggöra en bred information och därtill i syfte att stärka föreningens ekonomi, är föreningen berättigad att lämna ut och försälja medlemmarnas namn- och adressuppgifter för informations- och reklambudskap. Denna rätt avser också elektroniska adresser, såsom e- postadresser, m.fl.

Medlem som önskar att dennes personuppgifter skall spärras från sådan användning, har rätt att begära och erhålla spärrmarkering i medlemsregistret.
Dessutom skall föreningen utdela Stora Kreditpriset enligt särskilda stadgar.

§ 3
Till medlem kan antagas person, som anses aktivt bidraga till uppfyllandet av föreningens målsättning.

Person, som söker medlemskap, skall inlämna en skriftlig ansökan. Styrelsen behandlar samt godkänner eller avslår medlemsansökningarna. Härvid skall bl a beaktas att en lämplig branschspridning erhålles.

Sekreteraren ansvarar för att styrelsen meddelar sökanden styrelsens beslut.

Till hedersmedlem kan kallas person, som föreningen särskilt vill hedra på grund av ett förtjänstfullt arbete eller utomordentliga insatser för föreningen.

Medlem, som försvårar föreningens verksamhet eller som ej uppfyller de förpliktelser han åtagit sig genom att ansluta sig till föreningen, kan uteslutas genom styrelsens beslut.
Medlem som ej betalt årsavgift under ett år kan uteslutas genom styrelsens beslut.

Hedersmedlem utses på föreningsmöte och erlägger ej medlemsavgift.

Som stödjande medlem kan styrelsen antaga företag, som särskilt stöder föreningens verksamhet.

§ 4
Föreningens styrelse består av ordförande och sju ordinarie ledamöter. Halva antalet styrelsemedlemmar utses varje år för en mandatperiod av två år. Till styrelsen kan dessutom väljas fyra suppleanter varav två väljs varje år för en mandatperiod av ett år. Omval kan ske, men mandattiden för ordinarie styrelseledamot får icke överstiga fyra år i följd och för suppleant två år i följd.

Övergår suppleant till ordinarie ledamot räknas mandatperioden om och den sammanlagda mandatperioden som suppleant och ordinarie ledamot får icke överskrida sex år i följd.
Om någon av styrelsemedlemmarna är förhindrad att deltaga i styrelsens arbete, kan i hans ställe ny medlem väljas för återstående mandattid.

Styrelsens verksamhetsperiod är kalenderåret. Styrelsen sammanträder minst en gång mellan varje föreningsmöte och kallas av ordföranden eller vid förfall av denna av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför, då tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Arvode till styrelsen utgår ej.

§ 5
Föreningen tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelsemedlemmar i förening utsedda därtill av styrelsen. Ordföranden äger rätt att företräda föreningen i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6
Föreningen håller årligen minst tre ordinarie möten, av vilka årsmötet skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till möte skall ske skriftligen och minst 20 dagar före utsatt mötesdatum. Dagordning bifogas kallelsen.

§ 7
Styrelsens verksamhet granskas årligen av en revisor, som jämte suppleant utses av årsmötet varje år.

§ 8
Vid årsmötet skall följande frågor uppställas på dagordningen:

 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet och en justeringsman
 • Styrelsens berättelse
 • Revisorns berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 • Val av styrelse
 • Val av ordförande
 • Val av revisor jämte suppleant
 • Fastställande av årsavgiftens storlek
 • Frågor väckta av styrelsen
 • Frågor väckta av medlem

§ 9
Medlem äger vid sammanträde en röst. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 10
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar må icke beslutas med mindre styrelsens majoritet samt majoriteten vid två på varandra följande ordinarie möten biträder desamma.

§ 11
Föreningens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie möten, varav ett årsmöte.
För beslut om upplösning fordras 2/3 majoritet vid varje möte. Eventuella tillgångar vid föreningens upplösning disponeras enligt styrelsens beslut.

Bli medlem i Kreditföreningen

 • Nätverka
 • Inhämta kunskap
 • Utbyt erfarenheter
 • Påverka
Bli medlem

Våra sponsorer